دیدار دوره ای مربیان کسب و کار

با توجه به اهمیت پیشرفت دانشجو های دوره مربیان کسب و کار مدرسین این دوره آقای فربد طهرانی و آقای مهدی سیاح نیا برای دیدن پیشترفت دوستان بازدید های دوره ای از دفاتر شرکت کنندگان را دارند.