گاز استیلن

گاز استیلن : گاز استیلن یا اتین که کوچکترین عضو از خانواده ی آلکین هاست دارای فرمول مولکولی C2H2 است که در آن دو اتم کربن بوسیله ی یک پیوند سه گانه به هم متصل شده اند به همین خاطر استیلن جزء ترکیبات غیراشباع به شمار می آید.

https://faransanat.ir/fa/products/detail/%DA%AF%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%84%D9%86