سنگ مصنوعی مناسب برای معماری سنتی

مهندس یاشا باقری
09113269239
مهندس ملیکا گرجی
09027553577
www.nanosil.co
www.cement-plast.com
سنگ مصنوعی مناسب برای معماری سنتی ،نمای بیروی ،کاربرد در نمای داخلی دیوارها و کف ساختمان ،پله ها ،قرنیز و... می باشد.از آنجایی که سنگ مصنوعی هر روز بیشتر شناخته می شود و استفاده از آن در حال گسترش است لذا سرمایه گذارانی که زودتر وارد این عرصه از تولید شوند راحت تر می توانند بازار آینده را در دست بگیرند.