نشانه های پشیمانی فرد خیانتکار 7

از معذرت خواهی کردن هیچ ابایی ندارد:
یک فرد پشیمان از اشتباهی که تحت تاثیر خیانتی که به همسر و یا نامزدش کرده است، فرار نمی کند. او در پذیش اشتباه خود کاملا جسور بوده و به شدت این موضوع را پذیرفته که باید به هر طریقی از شما عذرخواهی کند.

???? در واقع عذرخواهی کردن وی حتی اگر با واکنش های منفی و عصبانیت های شدید شما هم همراه باشند، باز هم ادامه دارند. او در اینکه اشتباهش را بپذیرد، هیچ ابایی ندارد و حاضر است هر روز چندین بار از شما عذرخواهی کند. عذرخواهی که نه فقط کلامی بلکه با تمام وجود بوده و به همراه برخی از دیگر اقداماتی است که شاید موجب شود، یک فرصت دیگر برای جبران به او بدهید.
مرکز مشاوره خانواده آویژه
https://psychology.avije.org/family-counselling/%D8%AE%DB%8C%D8%A7%D9%86%D8%AA/%D8%AA%D9%84%D9%81%D9%86%DB%8C-%D9%87%D9%85%D8%B3%D8%B1/
با مشاوران ما همراه باشید.
https://psychology.avije.org/