سرقت عجیب خودرو در حضور راننده!

یک معتاد با شگردی عجیب توانست راننده پراید را پیاده کرده و خودرو را به سرقت ببرد.