کتاب صوتی: انسان کامل : یوسف(ع) شناسی، ایوب نبی

کتاب صوتی: یوسف(ع) شناسی، سیره ایوب نبی از کتاب انسان کامل جلد اول تالیف استاد علی اکبر خانجانی - دانلود رایگان همه کتاب های صوتی در سایت: https://www.khanjany.com
https://www.nooreomid.net =================
می دانیم که از صفات رذیله بشری هیچ صفتی هولناکتر و سوزاننده تر از بخل و حسد نیست که براستی روح صاحبش را شبانه روز می گدازد و زندگی را بر او جهنمی می سازد.