سارقان در تهران نقره داغ شدند

در سی و هشتمین طرح رعد نیروی انتظامی مجرمان بسیاری به دام قانون افتادند.