معرفی ده خبرنگار معروف دوران دفاع مقدس

خبرنگاران در دوران دفاع مقدس رسالت مهم انتقال پیام و مفاهیم جنگ به مردم را برعهده داشتند.