توزیع نشدن به موقع نهاده‌های دامی؛ عامل بی ثباتی در تولید و عرضه مرغ

مشاور اتحادیه مرغ گوشتی با حضور در شبکه خبر گفت: توزیع نشدن به موقع نهاده‌های دامی و افزایش هزینه‌های تولید عامل بی ثباتی در تولید و عرضه مرغ است.