داستان روز "ممنونم اقای پرچمدار"

داستان روز "ممنونم اقای پرچمدار"
????کتاب: سوپ جوجه برای روح
" این موقعیت ما نیست، بلکه تمایل ماست که ما را شاد می سازد".
???????? با صدای: اعظم حبیبی