رابطه سببی، نسبی و خانوادگی در انتخاب وزرا نقش نداشته است

رئیسی: رابطه سببی، نسبی و خانوادگی در انتخاب وزرا نقش نداشته است