نشانه ها پشیمانی فرد خیانتکار 6

رابطه جدیدی را تعریف می کند:
از دیگر نشانه های فرد پشیمان از خیانت این است که همانند سابق در زندگی شخصی اش عمل نمی کند. او سعی دارد که از همه نظر خودش را جوری تغییر دهد که باب میل شما باشد. از این رو همواره به شما قول یک رابطه بهتر را می دهد.

???? کارهایی برایتان انجام می دهد که تا قبل از آن نمونه اش را به هیچ وجه از سوی وی ندیده بودید. برای او بازگشت به رابطه گذشته، بدترین حالت ممکن است از این رو سعی می کند، شروعی کاملا جدید و بی عیب و نقص را در زندگی با شما آغاز کند.
مرکز مشاوره خانواده آویژه
https://psychology.avije.org/family-counselling/%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D8%AA%D9%84%D9%81%D9%86%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%87/
بامشاوران آویژه همراه باشید.
https://psychology.avije.org/family-counselling/