درز انقطاع ساختمان: نحوه محاسبه درز انقطاع در ساختمان و بررسی ضوابط مربوط به آن

بررسی دقیق نحوه محاسبه درز انقطاع در ساختمان بر اساس ضوابط و قوانین مربوط به آن در ویرایش چهارم آیین نامه 2800
برای دریافت این آموزش به آدرس زیر مراجعه کنید:
https://sbz.one/art36