کاهش صدای کولینگ تاور

انتشار سر و صدای برج خنک کننده در تمامی جهات یکسان نمی باشد. http://dama-mehr.ir/fa/page/14 برای برج های خنک کن جریان متقابل جوانب ورودی، پر سر و صدا تر از جوانب محصور است. داده های سازنده باید جهت گیری برج را نسبت به هر یک از مقادیر انتشار سر و صدا مشخص کند. در واقع در مخلص کلام اینطور باید بیان کرد که سر و صدای تولیدی را باید متناسب با نوع کولینگ تاور و محل مورد نظر برآورد نمود. کولینگ تاورهای جریان مخالف عموماً به دلیل داشتن چهار سوی مساوی از صدای تولیدی کمتری برخوردار می باشند. برجهای خنک کن جریان متقاطع نیز به دلیل داشتن دو ورودی هوا دارای ارتعاش بیشتری هستند. پس در هنگام محاسبه میزان صدای تولیدی این تجهیز نوع و جهت قرارگیری را نیز مد نظر قرار دهید.