آخرین لحظات تاثربرانگیز زندگی یک شامپانزه

ویدئویی که به تازگی منتشر شده است آخرین لحظات تاثربرانگیز زندگی یک شامپانزه را در باغ وحش سلطنتی بورگرز هلند به تصویر می کشد. داستان زندگی این شامپانزه را در لینک https://www.rouydad24.ir/fa/news/190415/ بخوانید.