رجب ایودیک کیست؟!

رجب ایودیک یک کمدی محصول ترکیه است که که در سال 2008 ساخته شد و قرار بود این فیلم تنها یکبار بر روی پرده بیاید اما با استقبال بینظیر مردم ترکیه باعث شد به ادامه ساخت این مجموعه بپردازند.