تولید طبق فرمول در هلو و سپیدار - آموزشگاه عصرنخبگان

با این فیلم به هر شکلی که عملیات تولید خود را انجام میدهید، می توانید حسابداری تولید طبق فرمول در هلو و سپیدار را نیز انجام دهید.
تهیه و منتشر شده توسط آقای اکبر مهدیزاده مدرس دروه های حسابداری آموزشگاه عصرنخبگان
برای مشاهده ادامه ویدیو به لینک های زیر مراجعه کنید:
"تولید طبق فرمول در نرم افزار هلو"
"تولید در سیستم سپیدار با ماژول سفارش کار"