آتش ‌بازی آسمان در آخرین روز مهر ۹۹

امشب آسمان شاهد آتش بازی یا همان بارش‌های شهابی جباری است و پیشنهاد می‌کنیم چشم از آسمان برندارید.