هفت حیوانی که قاتل سلطان جنگل هستند

تصور اینکه حیوانات مختلفی قادر به مبارزه با سلطان جنگل و حتی کشتن آن هستند، سخت است؛ اما در واقع برخی از حیوانات مانند زرافه و بوفالو، می‌توانند به راحتی مقابل شیر بایستند و جان او را هم بگیرند.