شاملوخوانی

احمد شاملو متخلص به الف. بامداد و الف. صبح. او از دبیران کانون نویسندگان ایران نیز بود.
وی با مجموعه "هوای تازه"، هوای تازه ای در شعر شاعران زمان خود ایجاد کرد و شعرنوی فارسی را به کرسی نشاند و با مجموعه های بعدی شعرنو را جنبه مردمی بخشید.
کاری که وی در "کتاب کوچه" انجام داده است به قول محمدعلی سپانلو کار بزرگی بود که از یک بابت وی را به دنبال راه بزرگانی چون علی اکبر دهخدا می برد که با لمعانی از روح زبان مردمان کوچه و بازار همراه بود و متاسفانه ناتمام ماند.

با گروه فرهنگی گرزمان در اینستاگرام همراه باشید:
https://instagram.com/garozman1398