نظم ریاضی موجود در جهان آفرینش - معلم خصوصی ریاضی

در این فیلم جالب نظم ریاضی موجود در جهان آفرینش نشان داده شده است. در زمینه اموزش و معلم خصوصی ریاضی https://math-teachers.blogsky.com/ مراجعه کنید و مطالعه نمائید.