بذر پسته بادامی زرندی با قدرت رویشی شگفت انگیز!

چرا باید از "بذر پسته" بادامی زرندی استفاده کرد؟
اگر قصد احداث باغ دارید لطفا قبل از هر کاری این مطلب را بخوانید.
از آنجایی که احداث باغ یک سرمایه گذاری دراز مدت می باشد پس سعی کنید از بذر های استفاده کنید که در آینده توجیه اقتصادی داشته باشد.
از مزیت این نوع بذر
1- مقاوم به شوری آب و خاک
2- مقاوم به بیماریها و قارچ ها
3- مقاوم به خشک سالی و تنش های آبی
4- مقاوم به شرایط جوی نامناسب
5- دارای قدرت رویشی زیاد
این روز ها همه از بذر پسته بادامی زرندی استفاده می کنند، شما چطور؟