پبام بسیار مهم تهران به تل آویو | شبنامه 512

شبنامه جدید با موضوع پیام بسیار مهمی که تهران به تل آویو مخابره کرد
"شبنامه"