فیلم آداب استفاده از دستمال سفره

برخی از رستوران ها در ایران دستمال سفره را برای تزئین میز و گاهی استفاده کاربران بکار می برند این در حالی است که بسیاری از مهمانان یا از آن استفاده نمی کنند و یا اگر استفاده می کنند کاربرد درست آن را نمی دانند شما علاقمندان می توانید این فیلم آموزشی را که توسط همکاران موسسه آموزشی نوشیجان آماده شده را تماشا نموده و به دیگران پیشنهاد کنید.