مازندران جاده دوهزار تنکابن

بادبادک تنها همان قدر از آسمان ..
سهم می‌برد...
که نخش به او اجازه دهد..
اما...
خود را با خیال در زمین نبودن آرام میکند..
نگذار هیچ نخی به تو وصل باشد..
نخ ها ..
تنها لایق عروسک های خیمه شب بازی هستند..
و...
بس!