ضرورت قانون‌مندی چوخه کشور

تبیین ضرورت قانون‌مندی، برگزاری مسابقات منظم و دومین مسابقات لیگ باشگاه‌های چوخه کشورتوسط قربانعلی قائمی، رئیس انجمن چوخه کشور
برنامه ورزش خراسان رضوی جمعه 23 فروردین 98
Chookhe is Kurdish wrestling that is in Federation of Rural Sports and Local Games and has international fame.