درمان اعتماد به نفس پایین در خانم ها

کمبود اعتماد به نفس یعنی اینکه ما نسبت به توانایی های خود و آنچه که در آن تخصص داریم، ایمان نداشته باشیم. از شروع و انجام کاری بترسیم و همیشه نسبت به خود و توانایی های خود دید منفی داشته و ناامید باشیم. اعتماد به نفس پایین باعث می شود که فرد به خود اطمینان نداشته باشد. توانایی های خود را نادیده بگیرد و برای انجام کارها نتواند جسورانه و بدون ترس اقدام کند. کمبود اعتماد به نفس ممکن است باعث شود که افراد دید نامتعادلی نسبت به خود و توانایی های خود و آنچه که باید ارائه دهند، داشته باشند.

مرکز مشاوره روانشناسی آویژه

https://psychology.avije.org/individual-counseling/low-self-confidence/با مشاوان خانواده آویژه همراه باشید

https://psychology.avije.org/#مشاوره_خانواده_آویژه #مشاوره_اعتمادبه_نفس_پایین #عزت_نفس