مرکز تاتو با مجهزترین سالن در تهران | 09126130533

آموزش تاتو بدن در تهران مثل بیشتر شهرهای جهان در مراکز آموزشی و مراکز خاصی صورت نمی گیرد و تدریس نمی شود . در تهران آموزش تاتو بدن در سالن های زیبایی و آرایشگاه امکان پذیر می باشد.مهمترین چیز در یاد گیری این حرفه تمرین تجزیه و تحلیل خطاها تحت نظارت دقیق یک مربی و یک استاد کار تاتو حرفه یی در این سالن ها است .