ساز ناقارا/موسسه سامان علوی

⚜آموزش ناقاره و قاوال با همکاری اساتیدی از ارمنستان و جمهوری آذربایجان⚜
#filmmüziği
#eskimüzikler
#bizimmüzik
#azerimüziği
#dans
#piano
#jazz
#jazzmusic
#müzikyaşatır
#müzikal