ویژگی برتر ساندویچ پانل - 22220266-021

جدیدترین متریالی که جهت پوشش سقف ساختمان های واحد های صنعتی و تولیدی بزرگ معرفی شده است ساندویچ پانل است. این محصول در حالت کلی از چندین لایه تشکیل شده است به همین سبب عنوان ساندویچ در ابتدای نام قرار گرفته است. این محصول را می توان بهترین عامل برای افزایش امنیت و پایداری پروژه در سال های اخیر نام برد. از ساندویچ پانل ها هم در پوشش سقف و هم به عنوان پوشش دیوار استفاده می شود. هرچند که در نوع متریال داخلی و شکل ظاهری باهم تفاوت هایی دارند.
بانک سوله ایران - 22220266-021

https://souleiran.com/%d9%88%db%8c%da%98%da%af%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d8%aa%d8%b1-%d8%b3%d8%a7%d9%86%d8%af%d9%88%db%8c%da%86-%d9%be%d8%a7%d9%86%d9%84-%d8%b3%d9%82%d9%81-%d8%b3%d9%88%d9%84%d9%87/