(آشنایی با لمپس) - کار با نرم افزار BioVEC جهت نمایش بیضی گونها و کره ها در شبیه سازی دینامیک مولکولی| دانلود رایگان انواع فایل

[برای دانلود لطفا اینجا کلیک کنید](http://cutt.us/RYaOt)