ربات نظافتچی با قابلیت ‌های بسیار جالب

متخصصان رباتی ابداع کرده اند که می تواند به صورت خودکار بر روی زمین حرکت کرده و قسمتهای آلوده سطوح مختلف را پاک کند. این ربات حتی در سطوح سخت و شیبدار هم قابلیت پاک کننده فوق العاده ای دارد.