آیا سایت کلود ماینینگ معتبر برای سرمایه گذاری وجود دارد؟

در این ویدیو آموزشی به نقد و بررسی سایت های کلود ماینینگ و اینکه چه پارامترهایی را باید برای سرمایه گذاری در این قبیل سایت ها بررسی کنیم، پرداخته می شود. موضوعی مهم که البته خیلی ها رعایت نمی کنند و کل سرمایه خود را به واسطه این سایت ها از دست می دهند!
https://omidfadavi.me/product/comprehensive-mining-bitcoin-and-other-cryptocurrencies/