داستان روز "ایمان"

داستان روز "ایمان"
????کتاب: سوپ جوجه برای روح
" همه چیز خواستم تا بتوانم از زندگی لذت ببرم، به من زندگی ای عطا شد تا بتوانم از همه چیز لذت ببرم"
???????? با صدای: ایمان اصفهانی