داستان روز "تو یک معجزه ای"

داستان روز "تو یک معجزه ای"
????کتاب: سوپ جوجه برای روح
"همه ما باید تلاش کنیم جهان را تبدیل به جایی کنیم که لیاقت فرزندانش را داشته باشد".

???????? با صدای: سورنا طاهری