فیلم رضایتمندی سرکار خانم زندی بیمار جراحی لثه

فیلم رضایتمندی سرکار خانم زندی بیمار جراحی لثه
فیلم رضایتمندی سرکار خانم زندی بیمار جراحی لثه که درمان خود را در کلینیک دندانپزشکی ایمپلنت و زیبایی دکتر سجودی گذرانده است. ایشان برای بیماری لثه های خود به کلینیک دندانپزشکی دکتر سجودی مراجعه کرده اند. و جراحی لثه برای ایشان انجام شد.

https://drsojodi.com/Gum-Surgery
دکتر سجودی
دکتر سجودی - متخصص لثه - رضایتمندی بیمار - جراحی لثه - ایمپلنت