وقوع زلزله های پی در پی در استان کهگیلویه در 7 دقیقه!!

اولین اخبار از دو زلزله ای که به فاصله ی هفت دقیقه در استان کهکیلویه و بویراحمد به وقوع پیوست.