" برجام " ، از دیروز تا امروز .

توافقنامهٔ برجام را ، باید ؛ مهم ترین چالش
حال حاضر جمهوری اسلامی نامید .
توافقی که قرار بود ، حتّی ؛
آب خوردن مردم را هم ، حل کند ، امروز ،
در شرایطی قرار گرفته است ،
که به تعبیر آقای ظریف ، بیماری است ،
که در بخش CCU ، با وسایل احیاء ،
زنده نگاه داشته شده ، و هر آن ،
احتمال مرگ آن می رود ! .
در این ویدئو ، مقایسه ای میان اظهارات
دولتمردان ، در روزهای ابتدایی پس از این
توافق ، و در ادامه ؛ صورت گرفته است .
تفاوت این اظهارات ، برای آگاهان سیاسی ،
کاملاً ؛ معنادار است ! . لطفاً ببینید .