پرتاب اشیاء از بالا

پرتاب اشیاء از بالا به سمت مردم و افتادن ابزار هایی مانند=چاقو_تابلو تبلیغاتی مغازه ها_افتادن ستون های برق_