آهنگ شلوار پلنگی نعمت صداقتی

آهنگ شلوار پلنگی نعمت صداقتی
https://bamiseda.ir/?p=20423
♫ ♫♫♫ ♫

بولغا باشی راننده ناشی

جیبده پولوم یوخ اوده ظلوم چوخ

یورولدوم الله نقدر چکیم آه

نه بیر توکان واریم واری بنگاه

جیبیش پلنگی شلوار تفنگی