شیمی با استاد محصص:جلسه اول مبحث بررسی گروههای عناصر شیمیایی

در این بخش در ابتدا به بررسی چگونگی شکل گیری جدول تناوبی و در ادامه؛ در مورد نحوه استقرار عناصر در خانه های مختلف آن بحث میگردد.