خرید بیمه سربازی

در این قانون هیچ تفاوتی بین افراد قرار داده نشده و تمام مردان ملزم به گذراندن این دوره هستند؛ مگر آن که تحت عناوینی توسط سازمان وظیفه عمومی معاف شوند. یکی از مهم ترین بحث هایی که درباره خدمت سربازی وجود دارد، خرید سابقه بیمه سربازی است.

مرکز مشاوره آویژه مشاوره تحصیلی، سربازی، استخدام، کنکور، روانشناسی، مهاجرت تحصیلی و.......

https://avije.org/%d8%b4%d8%b1%d8%a7%db%8c%d8%b7-%d8%ae%d8%b1%db%8c%d8%af-%d8%b3%d8%a7%d8%a8%d9%82%d9%87-%d8%a8%db%8c%d9%85%d9%87-%d8%b3%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b2%db%8c/