طبیعی است مردم در برابر فیلترینگ ایستادگی کنند

طبیعی است مردم در برابر فیلترینگ ایستادگی کنند و با استفاده از فیلترشکن مقررات را زیر پا بگذارند