جزئیات واگذاری خودروی داخلی و خارجی به ایثارگران

اعلام جزئیات واگذاری خودروی داخلی و خارجی به ایثارگران