یک نفس و همقدم با تو راهی قله ی آگاهی می شوم

آموزش یک امر الزامی و اساسی برای آگاهی‌بخشی بین افراد جامعه است و فقر و یا دلایلی دیگر نباید بعضی افراد را از آموزش محروم کند.
بنابراین موسسات خیریه یکی از اهداف خود را آموزش افراد محروم جامعه قرار می‌دهند.
آموزش معلولین و افراد عقب‌مانده‌ی ذهنی، افراد محروم، کودکان بیمار و… از افرادی هستند که موسسات سعی می‌کنند به آنها آموزش دهند.
https://koodakancharity.ir/charity/