قهر ناطق‌ نوری و تلاش اصولگرایان

اصولگرایان ناطق نوری را به کل ازدست داده اند. هرتلاشی هم که برای آشتی دوباره با او انجام می‌دهند برعکس جواب می دهد و باعث دلخوری و دوری بیشتر او می شود. مانند افطاری جامعه اسلامی مهندسین که باعث شد ناطق نوری افطارش را باز نکرده به حالت قهرگونه از مجلس خارج شود. او که زودتر آمده بود، تا دید محمود احمدی نژاد وارد سالن شد به سرعت از جایش بلند و از مراسم خارج شد.

بیشتر اصولگرایان ترجیح می دهند در مواجهه با رخدادهای سال 88 فراموشی بگیرند، ماجراهای آن سال برای امثال ناطق همچنان زنده است. آن مناظره های معروف محمود احمدی نژاد وتهمت هایی که به این و آن زد.. از جمله شبهه هایی که درباره خانواده ناطق نوری و نحوه ثروتمند شدن فرزندانش مطرح کرد.. ولی در مقابل نه صدا و سیما فرصتی به ناطق داد که از خودش دفاع کند و نه هیچ اصولگرای دیگری.