شبیه سازی بهینه سازی گروه چند جزئی بهبودیافته بر اساس کنترل بار فرکانس در یک سیستم برق تک منطقه ای| دانلود رایگان انواع فایل