استرس روی مغز ما چه اثری می گذارد؟

استرس همیشه هم بد نیست، گاهی میتواند برای انفجاری از انرژی یا تمرکز مفید باشه مثلا وقتی که مسابقه می دهید یا باید در جمعی صحبت کنید، ولی وقتی ادامه دار باشد .مشکلاتی ایجاد می کند