نگاهی به درون یک اطاق عمل

در این فیلم دکتر مهرداد منصوری "متخصص ارتوپدی و جراح لگن و مفصل ران" توضیحات مبسوطی را در مورد محوطه داخلی اطاق عمل و خصوصیات آن ارائه میدهد