چگونه می توان watermark را در سند ورد وارد کرد؟

چگونه می توان watermark را در سند ورد وارد کرد؟
Design > Page background > Water mark

از طریق کادر گفتگوی بالا می توانید water mark را از طریق الگوهای آماده اضافه کنید یا اینکه می توانید از قسمت “Custom Water mark wizard” الگوی دلخواهتان را درست کنید.
https://123typetranslate.ir/
013-42138255
09334794328
09307091188